متر لیزری

دقت اندازه گیری 2 میلیمتر برد اندازه گیری 120 متر دارای دوربین نقطه یاب (point finder) با بزرگنمایی 4 برابر اندازه گیری در حالت...
دقت اندازه گیری 2 میلیمتر برد اندازه گیری 70 متر دارای حسگر تیلت (جهت اندازه گیری زوایا) اندازه گیری در حالت پیوسته...
دقت اندازه گیری 2 میلیمتر برد اندازه گیری 50 متر  اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته  جمع و تفریق کردن فواصل ،...
 دقت اندازه گیری 1 میلیمتر  برد اندازه گیری 120  متر  با قابلیت اندازه گیری تا 150 متر با استفاده از تارگت  اندازه گیری فاصله ، مساحت ،...
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر برد اندازه گیری 300  متر اندازه گیری فاصله ، مساحت (بصورت هوشمند)، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته...
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر برد اندازه گیری 200  متر اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته جمع و تفریق...
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر  برد اندازه گیری 200  متر اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته جمع و تفریق...
دقت اندازه گیری 1 میلیمتر برد اندازه گیری 150  متر اندازه گیری فاصله ، مساحت ، حجم و اندازه گیری در حالت پیوسته جمع و تفریق...
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر  برد اندازه گیری 80  متر  با قابلیت اندازه گیری تا 100 متر با استفاده از تارگت  اندازه گیری فاصله...
دقت اندازه گیری 1.5 میلیمتر  برد اندازه گیری 60  متر  اندازه گیری فاصله ، مساحت  اندازه گیری در حالت پیوسته  فاقد حافظه...