توتال استیشن

سیستم عامل Windows CE  ثانيه خوان  بادقت 1،2،3،5 ثانيه  كمپانساتور  از نوع جدید چهار لایه (Quadruple)  كيبورد یک طرفه آلفانومریک با نور پس زمینه  ...
 ثانيه خوان  بادقت 5 ثانيه كمپانساتور  از نوع جدید چهار لایه (Quadruple)  يك طرف كيبورد آلفانومریک (حرفی عددی)  بزرگنمایی 30 برابر  شاقول ليزری  ...
كمپانساتور  دو محوره با دقت 1/5 ثانيه يك طرف كيبورد ثانيه خوان  بادقت 5 ثانيه و يا  0/0015گراد با قابليت اندازه گيري فاصله 250 متر بدون استفاده از...
كمپانساتور  دو محوره با دقت 1 ثانيه يك طرف كيبورد ثانيه خوان  بادقت 5 ثانيه و يا  0015/0 گراد با قابليت اندازه گيري فاصله 500 متر بدون استفاده از...
كمپانساتور  دو محوره با دقت 1/5ثانيه يك طرف كيبورد ثانيه خوان  بادقت 5 ثانيه و يا  0015/0 گراد شاقول ليزري طو ليابي 5/3 كيلومتر با تك منشور و 7...
كمپانساتور  دو محوره يك طرف كيبورد ثانيه خوان  بادقت 7 ثانيه و يا  0/002گراد شاقول ليزري قابليت اندازه گيري فاصله170-250 متر بدون استفاده از منشور...
ثانيه خوان  بادقت 7 ثانيه و يا  0/002گراد كمپانساتور  دو محوره يك طرف كيبورد بزرگنمایی 30 برابر شاقول ليزری قابلیت اندازه گیری با رفلکتور شیت تا 250...
ثانيه خوان  بادقت 7 ثانيه و يا  0/002گراد كمپانساتور  دو محوره يك طرف كيبورد بزرگنمایی 30 برابر شاقول ليزری قابلیت اندازه گیری با رفلکتور شیت تا...